הפקת טופס 6111 למס הכנסה

החל משנת מס 2005 רשות המיסים מחייבת הגשת דוחות כספיים בצורה
.אחידה וממוכנת. הדוחות יוגשו כנספח לדוח השנתי
ראה פרטים בקשר לטופס 6111