הדפסת כל הסט של הדוח הכספי

!!!לתשומת ליבכם, חסכון אדיר בהגהות
.הפקת דוחות משוכללת
.WORD וללא צורך ב WORD התוכנה מאפשרת הפקת דוחות ברמה של
.בלחיצת מקש תקבל את הדוחות מעוצבים עם פונטים וצבעים כפי שביקשת
תוכל להפיק טבלאות עם שליטה על פונטים וצבעים בכל תא בטבלה ולשלב
את הטבלה בין שורות הבאורים המילוליים של דוח כספי סופי כפי שתראה
.בהמשך בדוגמת דוח כספי של חברה תעשייתית

!!!אין צורך במעבד תמלילים
:התוכנה מדפיסה את כל הסט של הדוח הכספי היישר לכריכה כדלהלן

מכתב נלווה לבעלי המניות או להנהלה של החברה
תוכן ענינים אוטומטי עם מיספור דפים
דוח המבקר אוטומטי עם אפשרות לשתול הסתייגות או המנעות
(מאזן (אפשרי בדף 1 או 2 דפים לפי דרישה
דוח רווח והפסד
דוח על השינויים בהון העצמי
דוח תזרים מזומנים
באורים לדוחות הכספיים - אוטומטיים ומילוליים
דוח מותאם לצרכי מס הכנסה וחוות דעת רו"ח לניכוי הוצאות
מגוון רחב של דוחות וחתכים