תצוגת כרטסת חשבונות מהנה"ח כפולה

.התוכנה מאפשרת תצוגת כרטסת חשבונות של הנה"ח הכפולה
זה נעשה באמצעות הנתונים מהקבצים במבנה אחיד המופקים בתוכנה
.להנה"ח כפולה
כל תוכנה להנה"ח כפולה חייבת להפיק את הקבצים במבנה אחיד מתוקף
2006 תיקון להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) משנת
תחולת ההוראות הנ"ל החל מ 1.1.2008
יוצא שאין תלות בתוכנה להנה"ח כפולה כגון "חשבשבת" או תוכנה אחרת
כלשהיא מאחר וכל התוכנות חייבות ליצור את הקבצים במבנה האחיד כפי
.שפורסם ע"י מס הכנסה
תוכנת פנקסית שולפת את הנתונים באופן חד פעמי מהקבצים במבנה אחיד
ומעתה ואילך התנועות של כל החשבונות של החברה נמצאות בתוך טבלה
.בתוכנה ואין צורך יותר בקבצים במבנה אחיד הנ"ל
תוכנת פנקסית מאפשרת גם תצוגה של 3 כרטסות בו זמנית
!!!של תאריכי מאזן שונים
EXCEL אפשר להעביר את כל הכרטסת או חלקה ל
"בשיטת "העתק הדבק