שליפת מאזן בוחן מכל תוכנה וקדוד אוטומטי

.התוכנה שולפת מאזן בוחן אוטומטית מכל תוכנה להנה"ח כפולה
מבנה הקובץ שיצרני תוכנה להנה"ח כפולה מפיקים לצורך שליפה בתוכנת
:שלהלן PDF המאזנים שלנו מתואר בקובץ
ascii_for_pinkasit_mazanim.pdf

התוכנה גם מסוגלת לשלוף את מאזן הבוחן מתוך קבצים במבנה אחיד
.שיצרני תוכנה להנה"ח כפולה חייבים להפיק מתוקף הוראות מס הכנסה

התוכנה גם שותלת עבורך קודים של המאזן כלומר אינך צריך כלל לקדד את
!מאזן הבוחן
בשלב שליפת מאזן הבוחן מקובץ הנה"ח התוכנה מבצעת היפוך אוטומטי של
קבוצות לדוגמא כאשר התוכנה מזהה לקוח בזכות והקוד שהוצע לו היה במאזן
באקטיב, אזי התוכנה תבצע קידוד אוטומטי לפי קוד מקדמות מלקוחות הקיים
.בצד הפסיב