מבנה של הדוחות הכספיים

דוח כספי רגיל
.הדוח לכל תאריך מאזן שיוגדר ע"י המשתמש
.אפשר לקבוע בטור השואה כל חברה וכל תאריך מאזן

דוח כספי רבעוני
דוח המיוחד לתאריכים 31/3 30/6 30/9 31/12
:דוח רווח והפסד מכיל עד 5 טורים כדלהלן
רבעון נוכחי
רבעון קודם
סכומי 3 החודשים שנסתיימו ברבעון נוכחי
סכומי 3 החודשים שנסתיימו ברבעון קודם
סכומי 31/12 של שנה קודמת
כפועל יוצא מהמבנה הנ"ל, דוח רבעוני ל-31/3 יכיל 3 טורים בלבד ללא
הטורים של 3 החודשים שנסתיימו ברבעון
הטורים של דוח על השינויים בהון ודוח תזרים מזומנים מקבילים לטורים של
.דוח רווח והפסד בהתאם לתקנות הרשות לניירות ערך

דוח כספי לחברה ציבורית
דוח רווח והפסד ל-3 שנים
הטורים של דוח על השינויים בהון ודוח תזרים מזומנים מקבילים לטורים של
.דוח רווח והפסד והינם ל-3 שנים

דוח כספי מאוחד
.אין הגבלה במספר חברות מתאחדות
.אפשר לבצע איחוד יחסי לחברות לפי הגדרה
.במאזן יוצגו טורים של החברה המאחדת וחברת האם השנה ושנה קודמת
.ברווח והפסד יוצגו טורים של החברה המאחדת וחברת האם ל-3 שנים
.דוח על השינויים בהון ודוח תזרים מזומנים יוצגו ל-3 שנים