הפקת ניירות עבודה

.אפשר לקלוט בקלות תמליל של ניירות עבודה
אפשר לקבוע שהתמליל יתייחס לחשבון מסויים במאזן הבוחן או לקבוצת קוד
.ברמת קוד של אחד מ 3 האינדכסים בתוכנה

שילוב קבצי תמונה ומסמכים אחרים בניירות העבודה
שיודפסו בתוך ניירות העבודה JPG או GIF אפשר לשלב קבצי תמונה מסוג
לפי המיקום שנקבע להם. כך לדוגמא אפשר לשלב אישורי יתרות
.ע"י סריקתם לקבצי תמונה לפי אחד הסוגים לעיל

יצירת מסמך סרוק מכרטיס חשבון באמצעות התוכנה
JPG התוכנה מאפשרת לקבל כרטיס חשבון כמסמך סרוק מסוג
.אם כרטיס החשבון גדול אזי התוכנה תפצל אותו למספר קבצים
.בסופו של דבר אפשר לשלב את הכרטיס ההסרוק בתוך ניירות העבודה

קישור למסמכים שונים נוספים
בנוסף לשילוב מסמכי התמונה אפשר ליצור קישור למסמכים
.PDF, WORD, EXCEL מסוג