PDF העברת כל הדפסה לקובץ בפורמט

.PDF אפשר להעביר כל הדפסה לקובץ בפורמט
.הינו קובץ שנפתח באמצעות תוכנת אקרובט PDF קובץ בפורמט
וירטואלית PDF יש צורך בהתקנת מדפסת PDF כדי להדפיס לקובץ בפורמט
בדף טיפים PDF995 ומדפסת ErezPdf ראה פרטים והתקנת מדפסת
אנו ממליצים לעבוד עם תוכנת אקרובט בגירסה העברית העדכנית לפחות
שנוצר לנמען דואר PDF גירסה 6.02 המאפשרת שליחה ישירה של קובץ
.והתפריטים בעברית
להלן קישור לדף הורדת תוכנת אקרובט
.download אם תרצה להוריד את גירסה 7 האנגלית לחץ על כפתור
אם תרצה גירסה עברית לחץ בדף הנ"ל על הקישור
Choose a different version
.תצטרך להגדיר שם שפה עברית ומערכת הפעלה שלך
.Continue לאחר ההגדרות הנ"ל לחץ על כפתור
.Download אח"כ לחץ לחץ על כפתור