הפקה והדפסת טפסים לרשם החברות

:התוכנה מאפשרת להפיק את הטפסים לרשם החברות כדלהלן
טופס 5 - דו"ח שנתי של חברה פרטית
טופס 2 - הצהרת דירקטורים ראשונים
טופס 3 - הודעה על העברת מניות בחברה פרטית
טופס 7 - הודעה בדבר הגדלת הון
טופס 9 - הודעה על משרד רשום או כל שינוי בו

בשלב ההפקה של הטפסים הנ"ל אפשר בלחיצת עכבר לראות את הסעיף הרלוונטי
.בחוק החברות וזאת כאשר לוחצים על כיתוב בקליטה המציין סעיף בחוק החברות

:אפשר גם להדפיס את הטפסים הנ"ל ריקים ללא נתונים לרבות הטפסים להלן
טופס 4 - דו"ח הקצאת מניות
טופס 6 - הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון
טופס 8 - הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום
טופס 10 - פרטי משכנתאות ושיעבודים