E-mail כיצד לשלוח קובץ באמצעות

.אתר באמצעות הסייר את הקובץ שהינך מעונין לשלוח
.לחץ עליו לחיצה ימנית עם העכבר
.Send To העבר את הסמן של העכבר לאופציה שלח אל או
Mail Recipient בתפריט הנוסף שתקבל לחץ על האופציה
אופציה זאת תפעיל את תוכנת הדאר שלך ותצרף את הקובץ שביקשת
.של הנמען ואת הנושא E-mail ומה שנשאר כעת זה לרשום את ה