ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
עדכון אינדכסים מיוחדים לתוכנת המאזניםלחץ בטור זה על
קובץ האינדכס
תאור הקובץ
6111 עדכון הממשק בין אינדכס כללי של התוכנה לטופס
אינדכס מיוחד למושבים וקיבוצים
אינדכס מיוחד לקבלן מבצע
אינדכס מיוחד משולב לקבלן בונה + מבצע
אינדכס מיוחד לפי תקנות הרשות לניירות ערך
אינדכס מיוחד לחברה מסחרית עם סניפים
אינדכס מיוחד מבנה של הכנסות - הוצאות
אינדכס מיוחד לקבלן בונה - מותאם לתקן חשבונאות מספר 2 של לשכת רו"ח
בישראל
אינדכס מיוחד לעמותות לפי גילוי דעת 69 של לשכת רו"ח בישראל
(מותאם לתקן חשבונאות מספר 5-תיקונים והבהרות לגילוי דעת 69)
אינדכס דוח תזרים מזומנים
אינדכס דוח על השינויים בהון העצמי לחברה
אינדכס דוח על השינויים בנכסים נטו לעמותה
אינדכס באור מפורט של רכוש קבוע לפי תקנות ניירות ערך

.הורד עדכון כרצונך ע"י לחיצה אחת עם העכבר על הקובץ המבוקש
.שמור את הקובץ בדיסק במיקום כלשהוא

לאחר שהקובץ הועתק למחשב שלך, לחץ עליו
.לחיצה כפולה עם העכבר והמשך לפי ההוראות על המסך
נא להקפיד בזמן התקנת העדכון שלא עובדים עם התוכנה
.וכן שהתוכנה לא קיימת במצב ממוזער בשורת המשימות
.להלן אינדכסים מיוחדים ואינדכסים כלליים המשמשים לתוכנת המאזנים   
נא הורידו את האינדכס הדרוש לכם רק במקרה שהאינדכס אצלכם משובש   
.או שמסיבה כלשהיא חסר לכם אינדכס מסויים   
האינדכסים המיוחדים מופיעים ברשימת החברות בתוכנת המאזנים   
.כך שאפשר לדעת שאינדכס מסויים חסר אם אינו מופיע ברשימת החברות   
ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב