ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
עדכון אינדכסים מיוחדים לתוכנת המאזניםלחץ בטור זה על קובץ האינדכס תאור הקובץ
00006111.exe 6111 עדכון הממשק בין אינדכס כללי של התוכנה לטופס
0991 אינדכס מיוחד למושבים וקיבוצים
0993 אינדכס מיוחד לקבלן מבצע
0994 אינדכס מיוחד משולב לקבלן בונה + מבצע
0995 אינדכס מיוחד לפי תקנות הרשות לניירות ערך
0996 אינדכס מיוחד לחברה מסחרית עם סניפים
9991 אינדכס מיוחד מבנה של הכנסות - הוצאות
9944 אינדכס מיוחד לעמותות לפי תקן חשבונאות 40
9945 חברה המכילה טבלאות מוכנות להעתקה
9994 אינדכס מיוחד לקבלן בונה - מותאם לתקן חשבונאות מספר 2 של לשכת רו"ח בישראל
9997 אינדכס מיוחד לעמותות לפי גילוי דעת 69 של לשכת רו"ח בישראל
(מותאם לתקן חשבונאות מספר 5-תיקונים והבהרות לגילוי דעת 69)
TAZRIM אינדכס דוח תזרים מזומנים
SHEVRA אינדכס דוח על השינויים בהון העצמי לחברה
SAMUTA אינדכס דוח על השינויים בנכסים נטו לעמותה
RKAVUA אינדכס באור מפורט של רכוש קבוע לפי תקנות ניירות ערך

.הורד עדכון כרצונך ע"י לחיצה אחת עם העכבר על הקובץ המבוקש
.שמור את הקובץ בדיסק במיקום כלשהוא

לאחר שהקובץ הועתק למחשב שלך, לחץ עליו
.לחיצה כפולה עם העכבר והמשך לפי ההוראות על המסך
נא להקפיד בזמן התקנת העדכון שלא עובדים עם התוכנה
.וכן שהתוכנה לא קיימת במצב ממוזער בשורת המשימות
.להלן אינדכסים מיוחדים ואינדכסים כלליים המשמשים לתוכנת המאזנים   
נא הורידו את האינדכס הדרוש לכם רק במקרה שהאינדכס אצלכם משובש   
.או שמסיבה כלשהיא חסר לכם אינדכס מסויים   
האינדכסים המיוחדים מופיעים ברשימת החברות בתוכנת המאזנים   
.כך שאפשר לדעת שאינדכס מסויים חסר אם אינו מופיע ברשימת החברות   
ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב