ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
קישורים לאתרים ודפי אינטרנט חשוביםדפי אינטרנט חשובים ללקוחות ארז
מדד המחירים לצרכן על בסיס ספטמבר1951

טבלת שערי חליפין של מטבע זר

אתרי אינטרנט של מוסדות שונים
לשכת רואי חשבון בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל
מס הכנסה - מע"מ - מכס
המוסד לבטוח לאומי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
בנק ישראל
הבורסה לניירות ערך בתל אביב

אתרי אינטרנט להפעלה ישירה של תוכנות עסקיות
הנה"ח חד צידית - U-Can 2
הפקת חשבוניות - Invoice4U
הפקת חשבוניות בארה"ב - Invoice4U
שיפר,פוגל.ליבנה רואי חשבון
שיפר,פוגל.ליבנה רואי חשבון
ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב