ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
טופס 6111 למס הכנסהכללי
החל משנת מס 2005 רשות המיסים מחייבת הגשת דוחות כספיים
.בצורה אחידה וממוכנת. הדוחות יוגשו כנספח לדוח השנתי
(נספח זה מיועד לשידור כל נתוני הדו"ח הכספי (דו"ח רווח והפסד ומאזן
.וכן דוח ההתאמה למס הכנסה עפ"י קודים שנקבעו ע"י רשות המיסים
הנספח המודפס הינו בן 10 דפים - אם מוגש מאזן
או 5 דפים - לעסק המנוהל בשיטה חד צדדית, ובנוסף לפלט המודפס
יש צורך בשידור הטופס למס הכנסה באמצעות אתר שע"מ באינטרנט או
.ישירות במודם למייצגים שמחוברים למס הכנסה באמצעות מודם
החל משנת הדיווח 2005 טופס 6111 הינו חלק בלתי נפרד מהדוחות
.המוגשים למס הכנסה

להלן דוגמת טופס 6111 מהאתר של מס הכנסה

להלן דברי הסבר לטופס 6111 ע"י מס הכנסה

6111 תוכנות פנקסית המפיקות טופס
כל תוכנות פנקסית שלנו מפיקות טופס 6111
.התוכנה מפיקה את טופס 6111 לכל חברה ומדפיסה אותו
.לצורך שידור למס הכנסה ASCII כמו כן, התוכנה מפיקה את קובץ ה
.הנתונים המופקים מהתוכנה הנ"ל נבדקו ע"י מס הכנסה ואושרו כתקינים
טופס 6111 המודפס באמצעות התוכנה הנ"ל זהה לטופס של מס הכנסה
ואפשר לראות דוגמא להלן
טופס 6111 שהופק מתוכנת המאזנים של ארז
ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב