ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
תוכנת מס הכנסה
כללי
:התוכנה מאפשרת הפקה והדפסה של הטפסים להלן
.טופס פחת 1342 (י"א) למס הכנסה
.טופס פחת חשבונאי
.(טופס רווח הון של חברה 1399 (ח
.(טופס רווח הון של יחיד   1399 (י
.התאמת הוצאות רכב לצרכי מס הכנסה
שילוב התוכנה כמודולים בתוכנות פנקסית
תוכנת מס הכנסה משולבת בתוך תוכנות פנקסית
.דהיינו, תוכנת מאזנים ותוכנת הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
תוכנת מס הכנסה מוטמעת בתוכנות הנ"ל ואפשר להשתמש בה אם רוכשים .הרשאה נפרדת
אישור מס הכנסה על רישום התוכנה
קיים אישור מס הכנסה בקשר להגשת טפסי פחת ורווח הון הנ"ל מהתוכנה
ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב