ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
מצגות לתוכנת פנקסית-מאזניםהמצגות הינן לפי נושאים
תוכל לבחור נושא בטבלה למטה ע"י לחיצה עם העכבר על הקישור בטור השמאלי
יש מצגות שיש להם תפריט גישה לפי נושאים
.ותוכל להפעיל נושא בתפריט המשנה ולהיכנס אליו ישירות בתוך המצגת
אפשר להפעיל דף זה של המצגות ישירות מתוך התוכנה שבמחשב שלך
לחץ בטור זה על קישור למצגת כותרת המצגת
KlitaMb1 קליטת מאזן בוחן באמצעות שליפה מקובץ מהנה"ח כפולה
KlitaMb2 קליטת מאזן בוחן באמצעות העתקת מאזן בוחן קודם ללא סכומים
KlitaMb3 קליטת מספרי השואה באמצעות שליפת מאזן בוחן קודם לפי קבוצות
KlitaMb4 קליטת מאזן בוחן באופן ידני והדגמת פעולות מיוחדות
KlitaPn1 קליטת פעולות נוספות והדגמת פעולות מיוחדות
KlitaBR קליטת באורים מילוליים והדגמת פעולות מיוחדות
KlitaNA קליטת ניירות עבודה
KlitaNaRezef קליטת ניירות עבודה ברצף לחשבונות מאזן בוחן ולקבוצות אינדכס
Karteset יצירת כל כרטסת החשבונות לתוך טבלה בתוכנה
Tazrim הפקת דוח תזרים מזומנים
Shinoi הפקת דוח על השינויים בהון העצמי
RQ הפקת באור מפורט של רכוש קבוע
DohHatama הפקת דוח התאמה לצרכי מס הכנסה
DohMeuoohad הפקת דוחות כספיים מאוחדים
FinancialRatio תצוגה גרפית של יחסים פיננסיים
DohKaspiRagil הפקת דוח כספי רגיל וטיפים
RevahKollel תצוגת דוח כספי לפי תקן חשבונאות 34 עם הסבר על הרווח הכולל
ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב